TERMENI ȘI CONDIȚII

Divider

DATE DE IDENTIFICARE

Starling English, denumit în continuare „centru” este un centru de limba engleză care oferă cursuri de pregătire online pentru copii, adolescenți și adulți. Oferta centrului include cursuri de pregătire generală și cursuri specializate în vederea susținerii examenelor Cambridge English Qualifications.

 

COSTURI

Cuantumul taxelor este stabilit anual, plata acestora făcându-se integral la semnarea contractului sau în rate.

Cuantumul taxelor, numărul de rate și reducerile aplicabile sunt prevăzute în contract și afișate pe site-ul centrului în rubrica aferentă fiecărui curs.

 

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE CURSANT

Dobândirea calității de cursant se obține prin înscrierea la centrul Starling English și semnarea contractului de instruire în domeniul limbii engleze pentru anul școlar în curs.

Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile iniţiate de centru.

Contractul are valabilitatea pe durata unui an de școlarizare, fiind limitat la numărul de ședințe prevăzut pentru fiecare tip de curs în parte și la perioadele de desfășurare stabilite în cuprinsul acestuia.

Continuarea cursurilor în anul școlar următor este condiționată de semnarea unui nou contract de școlarizare.

Stabilirea nivelului cursantului și încadrarea acestuia în grupa de curs se face pe baza unei testări gratuite efectuate de centru. Pentru elevii absolvenți, încadrarea în grupa se face pe baza recomandării profesorului. 

 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează prin ajungere la termenul stabilit.

Alte modalități de încetare a contractului:

·Prin rezilierea unilaterală de către centru ca urmare a săvârșirii unor abateri grave de către cursant.

·Ca urmare a solicitării scrise, facute în timpul anului școlar, privind retragerea cursantului. Solicitarea pentru acest motiv trebuie adusă la cunoștinta centrului cu 15 zile înainte de producerea evenimentului. Nerespectarea termenelor de comunicare mai sus amintite, nu crează obligatii pentru centru.

 

RETURNAREA TAXELOR

În cazul nerealizării contractului din culpa cursantului (absenţe nemotivate, abateri grave etc.), cât și în cazul retragerii elevului, centrul nu este obligat la restituirea taxelor achitate.

 

SUSȚINEREA EXAMENELOR ȘI ELIBERAREA DIPLOMELOR

După finalizarea cursurilor, absolvenții pot susține examenele de certificare Cambridge.

Taxa de examen nu este inclusă în costul cursului, ea urmând a fi achitată separat către organizatorul examenului la data înscrierii.

Absolvirea cursului nu creează obligații pentru centru în privința promovării de către cursant a examenului de certificare, aceasta fiind condiționată strict de rezultatul obținut de cursant la examen.

Scroll to Top