POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Divider

ANSPDCP =  Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

“date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

“operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

“persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

“destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terța. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

“consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

                                                     

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

PFA Graur Diana Brindușa (denumită în continuare Starling English sau Operatorul), în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.starlingenglish.ro, respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, operatorul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile care sunt introduse în bazele interne de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

În cazul în care operatorul solicita furnizarea datelor personale pentru activități de marketing, iar persoana vizată care oferă aceste date nu a implinit în mod legal vârsta de 16 ani, se va solicita acordul expres și scris al reprezentantului legal.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Operatorul implementează, de fiecare dată când este necesar măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În măsura în care dispozițiile legale aplicabile unei anumite circumstanțe nu prevăd altfel, persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de informare și acces: înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Portabilitatea datelor completeaza dreptul de acces.

Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societații informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul la depunerea unei sesizări la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situația în care persoana vizată, în urma contactării și formulării de solicitări către operator, apreciază că nu îi sunt respectate drepturile legale în legatură cu prelucrarea datelor.

SCOPUL ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE

Operatorul colectează date cu caracter personal pe baza furnizării voluntare de catre persoanele vizate (vizitatori ai site-ului).

Starling English prelucrează datele furnizate voluntar de persoanele vizate astfel:

Formularul pentru înscrieri:

Prin intermediul acestuia sunt prelucrate următoarele date: nume și prenume cursant, vârstă cursant, curs dorit, perioadă dorită, ultimul examen Cambridge susținut, telefon reprezentant legal/cursant major, e-mail reprezentant legal/cursant major.

Scopul în care vor fi utilizate datele

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

  • pentru adresare și contact
  • pentru corespondență – transmiterea de comunicări, informații, contract, factură, notificări de plată, informări, oferte, etc.
  • întocmirea și transmiterea fișei de progres pe durata școlarizării copilului
  • întocmirea diplomelor de absolvire a cursului și a diplomelor de certificare a nivelului

 

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate sau dacă vor interveni schimbări legislative sau de altă natură care vor impacta prezenta Politică de confidențialitate, operatorul va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Scroll to Top